21.02.2018
ו' באדר תשע"ח
ישראל היום
ארכיון מהדורה מודפסת וידאו החזון אודות העיתון פרסום צור קשר
תנאי שימושתקנון אתר "ישראל היום"

 

         א.          כללי

1.       אתר "ישראל היום" (להלן - "האתר") מציע ו/או עתיד להציע למשתמשים באינטרנט מידע ותכנים שפורסמו לראשונה באתר "ישראל היום" ו/או תכנים שמקורם במהדורה המודפסת של עיתון "ישראל היום" ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישיים, וכן מידע נוסף בתחומים שונים, כמו כן, שומר לעצמו האתר את האפשרות לנהל חנות  וירטואלית לרכישת מוצרים (להלן - "השירותים").

2.       השימוש בעמוד, לרבות השירותים המוצעים בו (להלן: "השימוש"), כפופים ומותנים בהסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה (להלן: "התקנון"). האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. כל שימוש בעמוד וכל כניסה אליו, מעידים על הסכמת המשתמש לתנאי התקנון.

3.       האמור בתקנון זה בדבר רכישת מוצרים באמצעות האינטרנט, יחול בשינוים המתחייבים, גם על רכישה במסגרת תקשורת טלפונית.

4.       תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

5.       בתקנון זה יפורשו המונחים הבאים כמפורט להלן:    

"החברה" – עיתון ישראל היום בע"מ.          

"משתמש" - כל אדם ו/או גורם מכל מין וסוג, אשר נכנס לאתר.          

"מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר, בכל מדיה קיימת, ובכלל זה במלל, תמונות,   ציורים, אלמנטים גראפיים, רישומים ובכלל זה העיצוב של כל אלה.  

"מוצר"- כל סחורה ו/או שירות אשר תבחר החברה להציע לציבור המשתמשים בתמורה ו/או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.      

 

 

         א.         קניין רוחני

6.       המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, שייכים לחברה ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע, מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

7.       חלקים שונים מהמידע ומהתמונות באתר, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין החברה לבין צדדים שלישיים ו/או מאפשרים בין היתר הפניה או קישור לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים האחרים"). זכויות היוצרים במידע ו/או בתמונות שייכות לצדדים שלישיים. החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרי האינטרנט האחרים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין לחברה יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של האתרים האחרים ו/או את המידע המופיע בהם. כל שימוש במידע המצוי באתרים האחרים יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה בעניין זה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה, מראש ובכתב ובהתאם לתנאי השימוש או ההרשאה של אותם צדדים שלישיים ו/או בעלי האתרים האחרים.

 

         ב.         תנאי השימוש במידע

8.       זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד. המשתמש אינו רשאי להרשות לצד ג' שימוש כלשהו במידע, בתמורה או ללא תמורה.

9.       המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם להוראות כל דין ועפ"י הנחיות והוראות האתר והחברה.

10.   המשתמש מתחייב לא לפרסם ברבים את המידע ו/או את חלקו, אלא בתנאים המוגדרים באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור יחול סעיף זה על פרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.

11.   המשתמש מתחייב לא לשכפל, לא לצלם, לא להעתיק ולא להדפיס כל פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום מכל מין וסוג.

12.   כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא בהתאם לתנאי האתר ותקנון זה- אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של החברה, מראש ובכתב.

13.   המשתמש מתחייב כדלקמן:

13.1.                      לא לאחסן את המידע באתרים אחרים ברשת האינטרנט.

13.2.                      לא לבצע שינוי, מכל מין וסוג, במידע.

13.3.                      לא לעשות שימוש מסחרי במידע.

13.4.                      לשמור על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

 

          ג.          אחריות מוגבלת

14.   באתר מתפרסם מידע המוגש כשירות למשתמש בלבד, והוא ועשוי להתעדכן מעת לעת. החברה אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו ואין בפרסום המידע כדי להקנות למשתמש זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי וללא כל תלות בפרסום באתר.

15.   המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותים ובמידע וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים ובמידע.

16.   חלק מהמידע המתפרסם באתר הנו בעל אופי כלכלי. השימוש במידע זה, מחייב בדיקה ואימות עצמאיים על ידי המשתמש. החברה לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומן משום המלצה ו/או חוות דעת. כל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.

17.   המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.

18.   החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר ייעשה ללא הפרעה, טעויות, נזקים, קלקולים או תקלות.

19.   השירותים מוצעים למשתמש כמות שהם, והמשתמש לא יעלה כל טענה בנוגע להתאמתם לצרכיו.

20.   הפרסום באתר כולל גם תגובות ו/או מידע שמתפרסמים באתר על ידי משתמשים. החברה אינה אחראית למידע ו/או לדעות ו/או לתגובות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ולא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג, למידע ו/או לתגובות ו/או לדעות כאמור, או לכל תוצאה של שימוש באלה.

21.   המידע והפרסומים המוצגים באתר, מאפשרים בין היתר הפניה לאתרים אחרים באינטרנט (להלן: אתרים אחרים). החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרים אחרים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין לחברה יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של אתרים אחרים ו/או את המידע המופיע בהם. כל שימוש במידע באתרים אחרים יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

22.   החברה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או כשלים בהעברת המידע, בין אם נגרמו בזדון על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

 

 

 

         ד.         תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ("טוקבקים") ו/או הודעות באתר

23.   המשתמש רשאי להשתתף בפורומים שבאתר (להלן- "הפורומים") בהתאם להוראות והנחיות שיינתנו מעת לעת על ידי החברה, ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמו וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן- "התגובות").

24.   בהשתמשו באתר ובמתן הסכמתו לתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי התגובות אינן ניתנות ו/או נערכות על ידי החברה וכי הן מופיעות באתר כפי שהן, מבלי שהחברה בודקת את נכונותן ותוכנן. החברה לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, הטעייה, דבר שקר, סילוף, אי דיוק או לכל נזק מכל מין וסוג, שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש ו/או קריאה בפורומים ו/או בתגובות.

25.   המשתמש מתחייב, כי תגובותיו באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין, לא יכללו כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או חומר המסייע, תומך, ומנחה לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע ו/או גורם לפגיעה בפרטיות ו/או כל חומר שאסור לפרסום עפ"י דין ו/או כל חומר המהווה הטעייה של צרכנים, כמשמעות הדברים בדין בכלל ובחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בפרט.

26.   המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי החברה רשאית לערוך, לשנות, לתקן, לצמצם, לשכתב, להסיר תגובות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.

27.   המשתמש, בביצוע פעולת מסירת התכנים של המשתמש לאתר, מצהיר בזאת במפורש כי הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים, והוא מרשה, בעצם מסירת התכנים לאתר, לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מהאתר ו/או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לחברה.

28.   המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת.

29.   החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, ותהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לכל גורם שייפגע מפרסום ההודעה ו/או לרשויות אכיפת החוק. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

30.   המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות החברה ו/או בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום תגובות על ידו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך-דין.

 

         ה.         שירות ניוזלטר

31.   החברה מציעה שירות קבלת ניוזלטר, אשר משמעו קבלת דיוור חדשותי ישירות למשתמש בשירות זה, בהתאם להוראות והנחיות שיינתנו מעת לעת על ידי החברה  (להלן- "ניוזלטר"). יובהר במפורש כי תוכן הניוזלטר יכול שיכלול דברי פרסומת וכיו"ב פרסומים אשר אין בהם תוכן חדשותי.           
בהסכמת המשתמש להיות מנוי על שירות הניוזלטר ובמתן הסכמתו לתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008, והוא מסכים במפורש כי יישלחו לו ע"י החברה ניוזלטרים, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר).  המשתמש בשירות הניוזלטר יכול להתנתק מהשירות בכל עת על ידי לחיצה על הלינק המתאים באתר האינטרנט ו/או בהודעה האלקטרונית ו/או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של העיתון. המשתמש בשירות ניוזלטר יוכל להרשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של העיתון.

 

          ו.          הגנת הפרטיות

32.   החברה תהיה רשאית להתנות את הגלישה לאתר ו/או לשירותים אחרים המוצעים באתר ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים אשר חובת מסירתם תצוין במפורש באתר, תהיה החברה רשאית למנוע מהמשתמש לגלוש באתר ו/או באזורים מסוימים באתר, ו/או להשתמש בשירותים שונים באתר, עפ"י שקול דעתה הבלעדי של החברה.

33.   החברה תהיה רשאית לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם במאגר המידע של החברה ולעשות בו שימוש עפ"י הוראות כל דין. החברה משתמשת באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע. על אף האמור מובהר, כי אין ביכולתה של החברה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד החברה בעניין זה, וזאת בתנאי שהחברה נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.

34.   החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת להתקשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים. החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצרכי החברה ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

35.   החברה לא תמסור פרטים אישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אך תהיה רשאית להעביר פרטים לא אישיים אחרים כגון "cookie".

36.   המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, החברה תהיה רשאית "לשתול" במחשבו קבצי טקסט ותוכנה (המכונים "cookies"), אשר מאפשרים זיהוי המשתמש בעת הגלישה באתרים (להלן - "עוגיות"). במידה והמשתמש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת את הדפדפן - אקספולרר ו/או נטסקייפ ו/או אחר, ולפעול לפי ההנחיות המפורטות באתרים אלה.

37.   החברה מפעילה מעת לעת שירותי פרסום עם צדדים שלישים- חברות פרסום אינטראקטיביות. המשתמש מתיר בזאת לחברה להעביר את הנתונים המצטברים מהעוגיות לחברות אלו.

 

          ז.          רכישת מוצרים באתר

38.   בעת ביצוע הזמנה של מוצר יבחר תחילה המשתמש את המוצר אותו הוא מעוניין לרכוש ויעדכן באתר את הפרטים הנדרשים ע"י החברה, לרבות הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז./ ח.פ., טלפון, יישוב, דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח המוצר וכתובת לקבלת חשבונית מס/ קבלה. מידע כאמור ישמר במאגרי המידע של החברה, כמפורט בסעיף 33 לעיל. לידיעת המשתמשים כי חל איסור חוקי על מסירת פרטים כוזבים.

39.   לאחר מכן, יופנה המשתמש לתשלום באמצעות כרטיס אשראי, אשר לאחריו יקבל המשתמש הודעת אישור על ביצוע הזמנתו (להלן: "מסמך פרטי העסקה"). מסמך פרטי העסקה  יכלול את מספר ההזמנה וניתן יהיה להדפיסו. על המשתמש לשמור את מספר ההזמנה לכל טיפול ו/או בקשה ו/או תלונה ו/או בירור ככל שיעלה בנוגע להזמנה. תיעוד מספר ההזמנה אינו באחריות החברה והיא אינה מתחייבת לנהל רישום או מעקב אחר מספר ההזמנה. החברה לא תוכל לטפל בכל עניין בקשר עם הזמנה שבוצעה ללא מספר ההזמנה. פרטים בדבר הזמנות שבוצעו ניתן לברר במוקד הטלפוני של החברה בשעות הפעילות של המוקד. 

40.   חיוב כרטיס האשראי של המשתמש ייעשה רק במידה והמוצר זמין במלאי. במידה והמוצר אינו זמין במלאי תישלח החברה הודעת ביטול הזמנה לדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת ההזמנה. החברה אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.

41.   האחריות למוצרים המוצעים לרכישת באתר הינה באחריותם המלאה של היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים.

 

         ח.         שימוש בכרטיס אשראי

42.   כל עוד לא נקבע אחרת על ידי החברה, תשלום התמורה בגין המוצר יבוצע בתשלום אחד בלבד.

43.   המחירים באתר כוללים מע"מ ודמי משלוח, אלא אם צוין אחרת במפורש.

44.   רכישת המוצר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא ניתן לבצע את השירות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי ופרטים מזהים.

45.   אדם בן 18 שנים ומעלה וכן תאגידו מאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל, המחזיקים כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי בישראל , למעט כרטיס אשראי מסוג דיינרס, רשאים לבצע רכישת מוצרים באתר.

46.   בשימוש בכרטיס האשראי מצהיר המשתמש כי כרטיס האשראי בו נעשה השימוש הינו בתוקף והוא מורשה עפ"י דין ו/או הסכם עם מנפיק הכרטיס לבצע עסקאות כאמור באתר.

47.   המידע באתר מאובטח ומוגן על פי תקן PCI  בינלאומי.

 

         ט.         אספקה ומשלוח המוצר

48.   אספקת המוצר תתבצע רק לאחר שהתשלום עבור אותו המוצר בוצע במלואו באמצעות כרטיס האשראי.

49.   החברה תדאג לספק את המוצר שנרכש לכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. האחריות הבלעדית על המילוי התקין והמלא של הכתובת למשלוח, תחול  על המשתמש.

50.   המוצר יישלח באמצעות דואר ישראל, או באמצעות כל חברת דיוור אחרת שתקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי שלהחברה (להלן: "חברת הדיוור"), ויגיע ליעדו בתוך 14 ימי עסקים מביצוע ההזמנה באתר. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר ו/או למשתמש כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של חברת הדיוור.

51.   היה והמשלוח לא הגיע ליעדו בתוך 14 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה, יישלח משלוח נוסף ללא תשלום, בכפוף לזמינות המוצר במלאי באותה עת.

52.   דמי המשלוח הכלולים במחיר התמורה אינם כוללים משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל ו/או באזורים מוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, עפ"י שיקול דעתה, מפעם לפעם, את האזורים בהם היא מספקת את מוצריה מבלי להודיע על כך מראש.

53.   החברה לא תהיה אחראית לדחייה ו/או עיכוב ו/או אי אספקה הנובעים מכוח עליון או מגורמים אחרים אשר אינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות, השבתות וכד'.

 

          י.          מדיניות החזרים/ ביטול עסקה

54.   ביטול, רכישה והחזרת מוצרים שנרכשו באתר יעשה בהתאם להוראות חוק הצרכן התשמ"א- 1981  והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "החוק").

55.   למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המורט בסעיף 14 ג לחוק.

56.   הודעת ביטול- משתמש רשאי להודיע על בקשתו לבטל את העסקה בכתב לפקס: 03-6240708 ו/או  בדואר רשום לכתובת: רחוב השלושה 2 ת"א 61520  (להלן: "הודעת ביטול"), בתוך 14 (ארבע עשר) יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. בעסקה מתמשכת, כהגדרתה בחוק, יחל מנין 14 הימים בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו.

57.   תוצאות הביטול:

57.1.                      ביטול מחמת פגם במוצר או אי התאמה או אי אספקה במועד (סעיף 14(ה) א לחוק)- החברה תבטל את העסקה בתוך 14 יום מהודעת הביטול ובכפוף לקבלת המוצר חזרה במשרדי החברה, תשיב למשתמש את כל מחיר התמורה בגין המוצר, ללא דמי ביטול.

57.2.                      ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף 57.1 לעיל (סעיף 14(ה) ב לחוק) - החברה תבטל את העסקה בתוך 14 יום מהודעת הביטול ובכפוף לקבלת המוצר חזרה במשרדי החברה, תשיב למשתמש את מחיר התמורה בגין המוצר, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

58.   משתמש שביטל עסקה ישיב את המוצר בדואר רשום למשרדי החברה באריזתו המקורית כשהוא במצב חדש ולא נעשה בו שום שימוש. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

59.   זיכוי המשתמש ייעשה באותם תנאים בו נעשה החיוב בגין המוצר, באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף להחזר המוצר לחברה כשהוא שלם ותקין.

 

 

        יא.        כללי

60.   מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה.

61.   החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.

62.   המשתמש מצהיר  ומתחייב כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה.

63.   תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש ובין החברה ו/או מי מטעמה.

64.   בשימושו באתר מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהאתר פועל ברשת האינטרנט ומטבעו תלוי בגורמים שונים כמו ספקי תקשורת ותשתית, שרתים וכדומה. החברה אינה מתחייבת לזמינות מלאה של האתר ו/או לתקינות פעילות האתר.

65.   השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק ישר או עקיף ומכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהוא בקשר עם השימוש באתר ובשירותים ו/או לכל מקרה בו לא התקבלה הזמנה במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר מונעת את השתתפות המשתמש באתר.

66.   החברה נוקטת באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים והמידע שנמסר באתר, עם זאת, האתר חשוף לפריצות אבטחה וחדירה לשרתיו. שימוש באתר משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו עקב שימוש לרעה שנעשה באתר ובין היתר פריצות אבטחה וחדירה לשרתי האתר כדי לחשוף מידע על משתמשים.

67.   המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות החברה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי עקב שימוש המשתמש באתר.

68.   החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף מוצרים ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות ו/או לבטל את האתר ו/או חלק מפעילותיו של האתר- לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

69.   החברה תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים באתר וזאת לאחר פרסום מוקדם באתר של 10 ימים טרם תחילת הגבייה.

70.   המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 5 חודשים ממועד תחילת הפרסום הרלוונטי באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

71.   כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.

72.   מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

73.   החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים ואת השימוש באתר במידה והמשתמש השתמש באתר ו/או בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.     

 

 

המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכל האמור לעיל. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.